اطلاعات هنرمند

بازنشسته دانشگاه فرهنگیان^ خالق چهره های مشهور