پیشنهاد ویژه!

پرتره در سبک اکسپرسیونیسم و ابعاد 50.40 -رنگ روغن روی ام دی اف

800,000 تومان 600,000 تومان

درسکوت و خاموشی زنان خاکستری،حرف ها و ناگفته هایی است که باید در نگاه مستقیم و ایستای آنها یافت. ناگفته هایی از اشتیاق ها ،استعدادها و انرژی های بر باد رفته در اجتماعی نابرابر که فرصت ها و موقعیت ها را از او دریغ می کند. زنان خاکستری عمیق و دردمند هستند ؛ دردمندی که حاصل آگاهی ست از آنچه بر آنها رفته اما زنان تابلوهای رنگی با موهای آبی و قرمز و لبخند های تصنعی و گاه با غمی نهفته همان محصول تایید شده ی اجتماع کنونی است.

  preloader